جوایز و افتخارات

برگزیده شدن مدیریت محترم به عنوان چهره ماندگار صنعت مبل
کسب عنوان بهترین کیفیت مبلمان کلاسیک
مشارکت در نمایشگاه های بین المللی معتبر
کسب عنوان برترین غرفه در نمایشگاه های بین المللی
کسب عنوان کیفیت برتر در تولید مبلمان ایرانی